Курс підготовки до ЗНО з біології для учнів 11 класу

Старт 30 вересня
Навчіться розв'язувати типові завдання ЗНО усіх блоків!
Івасенко Інна

Викладач біології, стаж роботи – 14 років.

Про курс

Цей курс — ваш квиток до максимального результату на ЗНО з біології!

На заняттях ви отримаєте цілісні знання про живу природу в усій її різноманітності, навчитеся порівнювати живі організми, встановлювати відповідність між їх будовою та процесами життєдіяльності, визначати основні класифікаційні категорії організмів, розв’язувати біологічні задачі з молекулярної біології та генетики.


Багато уваги на курсі приділимо практиці та роботі з типовими завданнями ЗНО з біології, які ви будете розв'язувати як на заняттях з викладачкою, так і під час виконання домашньої роботи.
Записуйтеся на курс, відвідайте усі заняття, вчасно виконуйте домашні завдання, і ви гарантовано досягнете успіху на ЗНО з географії.

Запис відкритого уроку
Старт 30 вересня

Щочетверга о 17:00 та щонеділі о 13:00 та
завжди доступні у запису

16 занять по 2 ак. години / 500 завдань
125 грн / година

Що ти отримаєш на курсах підготовки до ЗНО?

Вивчиш усю
теорію
Наші викладачі пояснюють коротко та зрозуміло. Ти легко засвоїш мінімум теорії, достатній для розв'язання будь-яких завдань ЗНО
Розв'язуватимеш
всі завдання
На кожному занятті ти будеш розв'язувати завдання формату ЗНО разом з нашими викладачами
Вивчиш критерії
оцінювання
Ти дізнаєшся, як розв'язати кожне завдання на максимальний бал
Дізнаєшся
лайфхаки
Наші викладачі знають маленькі хитрощі та спрощені алгоритми розв'язання завдань формату ЗНО
Перестанеш
боятися іспиту
Ми будемо готувати для тебе домашні завдання у форматі ЗНО, разом з тобою розв'яжемо завдання пробного оцінювання
Вступиш до
обраного ЗВО
Завдяки навчанню на курсі, ти зможеш скласти ЗНО на вищий бал, а отже підвищиш свої шанс на вступ до бажаного закладу вищої освіти

Чому навчатися з нами краще, ніж з репетитором

Індивідуальний підхід
Всі учні отримують увагу. Навчання проходить у невеликих групах, що є дуже ефективно
Авторська навчальна програма
Матеріали, які використовує викладач, є авторськими та постійно оновлюються
Викладачі — професіонали своєї справи
Мають досвід роботи у приватних навчальних закладах
Підтримка 24/7
Поставити запитання викладачу можливо навіть після уроку
Онлайн-формат
Заняття проходять в режимі онлайн та завжди доступні у запису
Економія
Одна година навчання коштує в середньому — 50 грн

Як відбувається навчання

Відеоуроки онлайн з викладачем
Активна взаємодія під час уроку
Запис уроків та доступ до них
Гейміфікація процесу навчання

Інтерактивні домашні завдання
Додаткові матеріали до кожного уроку
Шкала ефективності навчання
Відкритий рейтинг учнів курсу

Особистий куратор, закріплений за кожним учнем

  • Допомагає не пропустити важливі заняття
  • Контролює виконання домашніх завдань
  • Консультує учнів, які зіштовхнулися з труднощами під час навчання
  • Робить ваше навчання зручним та ефективним

Програма курсу

Клонування організмів
Генетично модифіковані організми (ГМО): принципи створення і напрямки використання

Фундаментальні властивості живого. Методи досліджень в біології. Значення біологічних досліджень у житті людини.

ЗНАТИ ТА РОЗУМІТИ фундаментальні властивості і функції живого. Методи досліджень в біології: порівняльно-описовий, експериментальний, моделювання, моніторинг. Значення понять і термінів: система, біосистема, моделювання, моніторинг.

ВМІТИ визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Складати план дослідження. Обирати метод дослідження. Визначати мету, умови проведення дослідження, необхідне обладнання, послідовність виконання дослідів. Аналізувати результати біологічних експериментів, які можуть бути представлені у вигляді опису, табличної інформації, графіків, діаграм тощо.

 

 

ЗНАТИ ТА РОЗУМІТИ рівні організації життя біологічних систем: молекулярний, клітинний, організмовий, екосистемний, біосферний.

ВМІТИ розрізняти рівні організації життя біологічних систем за їх характерними рисами.

Структура та функціонування еукаріотичних клітин. Основні властивості і принципи будови еукаріотичної клітини.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ методи дослідження клітин: мікроскопія (світлова, електронна), диференційне центрифугування. Будову і функції компонентів клітини. Особливості організації клітин еукаріотів.

УМІТИ визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Характеризувати клітину як елементарну одиницю живого. Візуально розпізнавати клітини рослин, тварин та їх компоненти.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ хімічний склад клітинної мембрани. Роль мембран в клітинній взаємодії. Механізми транспортування речовин через мембрани. 

УМІТИ розрізняти: активний і пасивний транспорт речовин через мембрану, екзо- і ендоцитоз, фаго- і піноциоз.

Цитоплазма, її компоненти: цитоскелет, органели та включення. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі. Двомембранні органели: мітохондрії, пластиди (хлоро-, лейко - і хромопласт). Мітохондрії: будова, функціональна роль. Хлоропласти: будова, функціональна роль хлоропластів. Автономія мітохондрій і хлоропластів у клітині. Рибосоми: будова, функціональна роль. Центріолі. Органели руху (джгутики, війки).

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ особливості організації клітин еукаріотів. Причини відмінностей у будові клітин рослин, тварин, грибів. Значення понять і термінів: еукаріоти, плазмоліз, деплазмоліз, кристи, тилакоїди, ламели, матрикс, строма, цитоплазма, плазмодесми, органели, включення.  

УМІТИ встановлювати зв'язок між будовою й функціями компонентів клітини. Порівнювати організацію клітин рослин, грибів, тварин. 

Хромосоми: хімічний склад, будова, функціональна роль. Гаплоїдний і диплоїдний набори хромосом. Гомологічні хромосоми. Основні стани хромосом: інтерфазний некомпактний і надкомпактизація у процесі клітинного поділу. Подвоєння хромосом унаслідок реплікації ДНК. Морфологія надкомпактних /мітотичних/ хромосом. Поняття про каріотип. Ядерце, його функціональна роль.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ особливості організації клітин еукаріотів. Основні стани хромосом. Роль ядра у збереженні, передачі та реалізації спадкової інформації. Значення стабільності каріотипу для існування виду. Значення понять і термінів: еукаріоти, каріоплазма, хромосоми, гомологічні хромосоми, гаплоїдний і диплоїдний набори хромосом, хроматин, нуклеосома, центромера, плечі хромосоми, каріотип.

УМІТИ визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Розрізняти: гаплоїдний і диплоїдний набори хромосом; стани хромосом.

Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах. Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів (І, F, Fe, Са, К) та способи усунення їх нестачі.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ термін макроелементи, в тому числі органогенні елементи. Біологічну роль: йонів Na+, К+, СІ-, Са2+, Mg2+.

УМІТИ розрізняти макро- та мікроелементи. Пропонувати заходи попередження захворювань людини, що виникають за умов надлишку або нестачі хімічних елементів (I, F, Fe, Са, К) в організмі людини або у природному середовищі.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ біологічну роль: води, кисню.

УМІТИ встановлювати взаємозв'язок між фізикохімічними властивостями та біологічною роллю води.

 

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ будову, основні властивості та функції ліпідів (на прикладі жирів та фосфоліпідів).

Вуглеводи: моносахариди (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза), олігосахариди (сахароза, лактоза), полісахариди (крохмаль, целюлоза, хітин, глікоген). Основні властивості та функції вуглеводів в організмах.

АТФ. Роль АТФ в енергозабезпеченні.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ будову, основні властивості та функції вуглеводів. Будову, основні властивості та функції АТФ. Роль АТФ в енергозабезпеченні. Значення терміну макроергічний зв'язок.

Нуклеїнові кислоти. Будова нуклеотидів. Принцип комплементарності. Нуклеотидна послідовність і поняття про ген. Властивості ДНК. РНК та її типи (мРНК, рРНК, тРНК).

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ будову, основні властивості та функції нуклеїнових кислот. Особливості просторової організації нуклеїнових кислот. Роль хімічних зв'язків (ковалентні, йонні, водневі), гідрофобної взаємодії в структурній організації макромолекул. Значення понять і термінів: біополімер, мономер, макроелементи, реплікація, принцип комплементарності, ген.

УМІТИ порівнювати ДНК і РНК за хімічним складом і будовою. Розв`язувати задачі на визначення відсоткового вмісту нуклеотидів в мелекулі ДНК (РНК) відповідно правилу Чаргаффа; елементарні вправи з молекулярної біології: визначати молекулярну масу речовини (білка, нуклеїнової кислоти) за масою одного з її компонентів, довжину молекули нуклеїнової кислоти, її склад.

Рівні структурної організації білків. Денатурація і ренатурація білків. Основні біологічні функції білків.

Ферменти, їх властивості та принципи функціонування.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ Будову, основні властивості та функції білків. Особливості просторової організації білків. Роль хімічних зв'язків (ковалентні, йонні, водневі), гідрофобної взаємодії в структурній організації макромолекул. Значення понять і термінів: біополімер, мономер, денатурація, ренатурація. Властивості та принципи функціонування ферментів. Значення понять і термінів: ферменти, коферменти, активний центр фермента.

УМІТИ розпізнавати організації білка (первинну, вторинну, третинну, четвертинну структуру), глобулярні і фібрилярні білки.

Обмін речовин (метаболізм), його загальна характеристика. Єдність процесів синтезу і розщеплення речовин в організмі. Автотрофний і гетеротрофний типи живлення. Міксотрофні організми. Розщеплення речовин в організмі (безкисневе, кисневе). Поняття про гліколіз, бродіння. Поняття про клітинне дихання. Мітохондрія як енергетична станція клітини.  

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ сутність і значення: процесів анаболізму, катаболізму; підготовчого етапу розщеплення органічних речовин; гліколізу; бродіння; кисневого етапу розщеплення органічних речовин. Роль ферментів у забезпеченні процесів обміну речовин. Джерела енергії гетеротрофних організмів. Джерела карбону для гетеротрофних організмів. Джерела органічних речовин для гетеротрофних організмів. Приклади гетеротрофних та міксотрофних (евглена зелена, комахоїдні рослини) організмів. Значення понять і термінів: метаболізм, анаболізм, катаболізм,гетеротрофні організми, міксотрофні організми, гліколіз, бродіння, клітинне дихання, цикл Кребса, дихальний ланцюг. 

УМІТИ визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Класифікувати організми за джерелом отримання: енергії; карбону; органічних речовин. Записувати сумарні рівняння процесів дихання. Порівнювати: дихання і фотосинтез; бродіння і дихання. Аналізувати хімічний та енергетичний результати: етапів розщеплення органічних сполук (підготовчого, безкисневого, кисневого).

 

Основні процеси, що відбуваються у світлозалежних і світлонезалежних реакціях /світловій та темновій фазах/ фотосинтезу. Роль хлорофілу у світлозалежних реакціях /світлова фаза/ фотосинтезу. Значення фотосинтезу для існування біосфери. Поняття про хемосинтез.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ сутність і значення: процесів фотосинтезу; хемосинтезу. Джерела енергії для фото-, хемотрофних організмів. Джерела карбону для автотрофних організмів. Приклади автотрофних (фотосинтетики: ціанобактерії, водорості, рослини; хемосинтетики: залізобактерії, сіркові та нітрифікувальні бактерії), гетеротрофних та міксотрофних (евглена зелена, комахоїдні рослини) організмів. Значення понять і термінів: автотрофні організми, фототрофні організми, хемотрофні організми, міксотрофні організми, фотосинтез, хемосинтез.

УМІТИ Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Класифікувати організми за джерелом отримання: енергії; карбону; органічних речовин. Записувати сумарні рівняння процесів фотосинтезу та дихання. Порівнювати: дихання і фотосинтез. Аналізувати хімічний та енергетичний результати: світлозалежних /світлової фази/ і світлонезалежних/темновоїфази/ реакцій фотосинтезу.

Гени, їх будова і функціональна роль. Мозаїчна будова гена еукаріотів (екзони та інтрони). Поняття про геном. Транскрипція: матричний синтез молекул РНК. Поняття про регуляцію транскрипції. Біосинтез білків (трансляція). Генетичний код і його основні властивості. Роль мРНК, тРНК і рибосом у біосинтезі білка. Реплікація ДНК: напівконсервативний принцип. Поняття про репарацію ДНК.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ будову гена. Особливості організації геному про- та еукаріотів. Роль ферментів у забезпеченні процесів транскрипції і трансляції. Способи регуляції транскрипції на прикладі лактозного оперону прокаріотів та альтернативного сплайсингу еукаріотів. Сутність і біологічне значення: біосинтезу білків і нуклеїнових кислот.

УМІТИ Розв'язувати елементарні вправи з реплікації, транскрипції, трансляції. 

Інтерфаза і клітинний поділ. Кількість молекул ДНК і хромосом на різних стадіях клітинного циклу. Мітоз, основні процеси, що відбуваються під час мітозу. Мейоз і його особливості у порівнянні з мітозом. Функціональна роль мейозу. Поняття про рекомбінацію ДНК під час мейозу. Кросинговер.  

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ сутність і біологічне значення: мітозу, мейозу, кросинговеру. Значення понять і термінів: інтерфаза, клітинний цикл, рекомбінація ДНК, кросинговер, мітоз, мейоз.

УМІТИ визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Порівнювати: мітотичний й мейотичний поділи клітини; Аналізувати: етапи клітинного циклу; фази мітозу й мейозу. Візуально розпізнавати: клітину на різних фазах мітотичного поділу.

Статеве розмноження. Основні форми нестатевого розмноження організмів (поділ шляхом мітозу, брунькування, розмноження спорами, вегетативне розмноження).

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ сутність і біологічне значення: статевого і нестатевого розмноження, партеногенезу, поліембріонії, запліднення. Значення понять і термінів: запліднення, гамети, зигота.

УМІТИ визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Порівнювати: статеве і нестатеве розмноження; будову чоловічих і жіночих гамет; Аналізувати: етапи формування статевих клітин. Визначати переваги певної форми (способу) розмноження. Розрізняти: способи розмноження; форми запліднення; способи вегетативного розмноження рослин і тварин. 

Ембріональний розвиток. Основні етапи ембріонального розвитку у хордових (дроблення зиготи, утворення бластули і гаструли). Явище ембріональної індукції. Поняття про диференціацію клітин під час ембріонального розвитку. Стовбурові клітини. Післязародковий розвиток у тварин та його основні типи (непрямий та прямий).

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ сутність і біологічне значення: запліднення; чергування поколінь у життєвому циклі розвитку тварин. Етапи ембріонального розвитку у тварин (дробіння, утворення морули, бластули, гаструли, диференціація клітин, гістогенез, органогенез), явище ембріональної індукції. Значення понять і термінів: онтогенез, ембріон, ембріональна індукція, бластула, гаструла, диференціація клітин, зигота.

УМІТИ визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. прямий та непрямий розвиток багатоклітинних тварин; можливості і механізми регенерації організму у рослин і тварин. Аналізувати періоди онтогенезу у рослин і тварин. Класифікувати типи росту організмів різних царств. Візуально розпізнавати ембріон на різних етапах ембріонального розвитку. 

Класичні методи генетичних досліджень. Основні поняття генетики. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ методи генетичних досліджень (гібридологічний, генеалогічний, популяційно-статистичний, цитогенетичний, біохімічний, близнюковий), їхні особливості та діагностичне значення. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів. Значення понять і термінів: алель, генотип, фенотип, домінантний алель, рецесивний алель, гомозигота, гетерозигота, чиста лінія, гібрид. 

УМІТИ визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Розрізняти: алелі одного та різних генів; гомозиготи і гетерозиготи: домінантний і рецесивний стани ознак. Визначати ситуації, в яких слід використовувати певний метод генетичних досліджень.  

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Метод перевірки генотипу гібридних особин (аналізуюче схрещування).

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ правило чистоти гамет. Закони одноманітності гібридів першого покоління (домінування), розщеплення, незалежного комбінування ознак, їх статистичний характер. Проміжний характер успадкування (неповне домінування). Цитологічні основи законів спадковості Г. Менделя. Причини відхилень при розщепленні за фенотипом від типових кількісних співвідношень, встановлених Г. Менделем. Значення понять і термінів: статеві хромосоми, аутосоми, гомо- та гетерогаметна стать, аналізуюче схрещування.

УМІТИ розрізняти: типи взаємодії алелів одного гена (повне домінування, неповне домінування); типи успадкування ознак у людини (аутосомно-рецесивне, аутосомно-домінантне). Визначати: розподіл фенотипів нащадків після схрещування організмів з певними генотипами (і навпаки); можливі генотипи при даному фенотипі (і навпаки). Аналізувати: каріотипи, родоводи людини; результати моногібридного і дигібридного схрещування і визначати тип успадкування ознак.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ кодомінування на прикладі визначення груп крові людини. Типи взаємодії алелів одного та різних генів. 

УМІТИ розрізняти: типи взаємодії алелів одного гена (повне домінування, неповне домінування, кодомінування); типи успадкування ознак у людини (аутосомно-рецесивне, аутосомно-домінантне). Розв'язувати типові задачі з генетики на: моногібридне і дигібридне схрещування; взаємодію алелів одного гена (повне і неповне домінування, кодомінування). Обґрунтовувати: цілісність генотипу; значення вивчення законів спадковості для практичної діяльності людини. 

 

Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів. Хромосомне визначення статі. Успадкування, зчеплене зі статтю.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ механізми визначення статі. Причини зчепленого (у тому числі зі статтю) успадкування. Основні положення хромосомної теорії спадковості. 

УМІТИ розрізняти типи успадкування ознак у людини (аутосомно-рецесивне, аутосомнодомінантне, зчеплене зі статтю). Порівнювати наслідки аналізуючого схрещування при незалежному та зчепленому успадкуванні. Розв'язувати типові задачі з генетики на зчеплене зі статтю успадкування. Обґрунтовувати: цілісність генотипу; значення вивчення законів спадковості для практичної діяльності людини.

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ причини спадкових захворювань людини. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. 

УМІТИ обґрунтовувати: цілісність генотипу; значення вивчення законів спадковості для практичної діяльності людини.

Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її причини. Норма реакції. Варіаційний ряд та варіаційна крива. Спадкова мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. Джерела комбінативної мінливості. Мутації та їхні властивості. Типи мутацій (геномні, хромосомні, точкові; соматичні та генеративні). Мутагенні фактори (фізичні, хімічні та біологічні).

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ джерела комбінативної та мутаційної мінливості. Причини модифікаційної мінливості. Причини виникнення мутацій. Роль взаємодії генотипу та умов довкілля у формуванні фенотипу. Адаптивний характер модифікаційних змін. Значення комбінативної мінливості. Властивості мутацій. Значення мутацій у природі та житті людини. Закономірності комбінативної та мутаційної мінливості. Значення понять і термінів: мінливість, модифікаційна мінливість, норма реакції, мутації, мутагенні фактори. 

УМІТИ визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Розпізнавати спадкову і неспадкову мінливість; види спадкової мінливості. Розрізняти: мутагенні фактори; типи мутацій. Порівнювати: види спадкової мінливості; мутаційну і модифікаційну мінливість. Аналізувати: варіаційний ряд і варіаційну криву. Обґрунтовувати: заходи захисту організму від впливу мутагенних чинників; роль мутацій в еволюції організмі.

Навчатися онлайн — зручно!

Навчаємо без стресу
Не витрачайте час на дорогу

Відвідуйте онлайн-трансляції, або ж переглядайте записи уроків, коли вам заманеться

Батьки хвилюються менше

Жодних вечірніх повернень після відвідування репетитора

Створюємо комфорт
Залишайтеся вдома

Уроки можна переглядати вдома, у зручній та затишній атмосфері

Про вас піклуватимуться

Менеджери «На Урок» готові надати вам будь-яку інформацію про навчання на онлайн-курсах

Заощаджуємо кошти
Жодне заняття не «згорить»

Якщо ви пропустили онлайн-трансляцію, ви завжди можете переглянути її повторно у запису

Гарантія повернення коштів

Якщо ви вирішите припинити навчання, ми повернемо вам кошти за невикористані уроки

Викладач курсу
Івасенко Інна Олександрівна

Досвід викладання — 14 років

Довідка: У 2007 році закінчила НПУ ім. Драгоманова та отримала диплом магістра за спеціальністю «Біологія» (з відзнакою) та здобула кваліфікацію викладача біології; практичного психолога в закладах освіти; вчителя екології та валеології. Вчитель вищої категорії, працювала у СШ №216 м. Києві.

Чому ти навчишся на цьому курсі?

 - Узагальните знання зі шкільної програми з біології

 - Аналізувати умову кожного завдання тестового зошита ЗНО

 - Розв'язувати завдання ЗНО усіх рівнів на максимальний бал

 - Уникати типових помилок на ЗНО з біології

Формуємо рейтинг найактивніших учнів

Записатися на курс

Курс підготовки до ЗНО з біології для учнів 11 класу

Навчіться розв'язувати типові завдання ЗНО усіх блоків!
Вільно ще 5 місць
Вартість курсу за 16 занять по 2 академічні години
Вартість за годину — лише 125 грн!
4800 грн
4000 грн

   Якщо вам не сподобається навчання, ми повернемо гроші. Умови повернення.